Advokat Kai-Erik Neij

Advokat Kai-Erik Neij

Handläggning

Handläggning

Din första kontakt med oss kan lämpligen ske genom ett telefonsamtal. Vid samtalet börjar vi med att klarlägga om det problem du står inför ligger inom vårt arbets­fält. Därför ombeds du att ge en översiktlig beskrivning av vad du behöver hjälp med. Denna inledande rådgivning är kost­nads­fri.

Nästa steg blir att gå igenom ärendet mer i detalj. I vissa fall kan även denna genom­gång ske per telefon men oftast är det lämpligare med ett personligt samman­träffande. Vi bokar i så fall in tid för ett möte. Vid mötet går vi igenom even­tuell dokumentation i ärendet. Vi resonerar igenom problemställningarna och vad du önskar uppnå.

Rättsliga tvister väcker i allmänhet många frågor. Hur stor är utsikten till framgång eller risken för motgång? Vilka ekonomiska insatser kan det bli tal om för att nå en lösning? Innebär vägen dit också uppoffringar på det personliga planet? I stundens allvar och kanske stridens hetta är det lätt att förbise att många fråge­ställningar kräver att perspektivet vidgas utanför det renodlat juridiska området. I den vägledning vi ger är ambitionen att även uppmärksamma faktorer som inte har direkt kopp­ling till gällande rätt. Vår målsättning är helt enkelt en lyckad helhets­lösning.

Förutom informationsutbyte ger våra in­ledande kontakter givetvis dig tillfälle att ta ställning till om du önskar vårt vidare biträde. Vårt biträde bygger i mångt och mycket på klientens förtroende och endast du kan avgöra om vi får ditt förtroende.

Omfattningen av vårt biträde är likaledes upp till dig att avgöra. Vill du till exempel avstå från att delta i löpande överväganden på detaljnivå så går det bra. Det möter heller inget hinder om du vill få möjlighet att själv ta ställning i varje enskild fråga. Valet är ditt.

Din första kontakt med oss kan lämpligen ske genom ett telefonsamtal. Vid samtalet börjar vi med att klarlägga om det problem du står inför ligger inom vårt arbets­fält. Därför ombeds du att ge en översiktlig beskrivning av vad du behöver hjälp med. Denna inledande rådgivning är kost­nads­fri.

Nästa steg blir att gå igenom ärendet mer i detalj. I vissa fall kan även denna genom­gång ske per telefon men oftast är det lämpligare med ett personligt samman­träffande. Vi bokar i så fall in tid för ett möte. Vid mötet går vi igenom even­tuell dokumentation i ärendet. Vi resonerar igenom problemställningarna och vad du önskar uppnå.

Rättsliga tvister väcker i allmänhet många frågor. Hur stor är utsikten till framgång eller risken för motgång? Vilka ekonomiska insatser kan det bli tal om för att nå en lösning? Innebär vägen dit också uppoffringar på det personliga planet? I stundens allvar och kanske stridens hetta är det lätt att förbise att många fråge­ställningar kräver att perspektivet vidgas utanför det renodlat juridiska området. I den vägledning vi ger är ambitionen att även uppmärksamma faktorer som inte har direkt kopp­ling till gällande rätt. Vår målsättning är helt enkelt en lyckad helhets­lösning.

Förutom informationsutbyte ger våra in­ledande kontakter givetvis dig tillfälle att ta ställning till om du önskar vårt vidare biträde. Vårt biträde bygger i mångt och mycket på klientens förtroende och endast du kan avgöra om vi får ditt förtroende.

Omfattningen av vårt biträde är likaledes upp till dig att avgöra. Vill du till exempel avstå från att delta i löpande överväganden på detaljnivå så går det bra. Det möter heller inget hinder om du vill få möjlighet att själv ta ställning i varje enskild fråga. Valet är ditt.